آدرس فروشگاه

نام شرکت:                             شاک بازار

شماره ثبت شرکت:                             ۱۴۹۰۵۸۴۸

نوعیت شرکت:             شرکت خصوصی لمتد

کشور ثبت شده:                               انگلستان

 رس ثبت شده:                     شهر  بیرمنگهام