آدرس فروشگاه

نام شرکت:                             شاک بازار

شماره ثبت شرکت:                             ۱۴۹۰۵۸۴۸

نوعیت شرکت:             شرکت خصوصی لمتد

کشور ثبت شده:                                  بریتانیا

 شهر ثبت شده:                             بیرمنگهام