آدرس مرکزی ما

نام شرکت:                             شاک بازار
شماره ثبت شرکت:                              ۱۴۹۰۵۸۴۸
نوعیت شرکت:             شرکت خصوصی لمتد
کشور ثبت شده:                               انگلستان
آدرس ثبت شده:                      شهر  بیرمنگهام